Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Zpět

Řád veřejného pohřebiště

Zastupitelstvo obce Blatnice se na svém zasedání dne 05.03.2003 usneslo vydat ve smyslu § 10 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění zákona č. 313/2002 Sb. jakožto provozovatel veřejného pohřebiště dle § 16 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů a v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona  

 

 

 

                                                             Řád veřejného pohřebiště

 

 

                                                                    Článek I.

                                                             Úvodní ustanovení

 

1.       Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště zřízeného obcí Blatnice na pozemku č. 271/2 v katastrálním území Blatnice na základě zákona č. 256/2001 Sb.

 1. Vysvětlení pojmů:

-          veřejné pohřebiště – dále jen pohřebiště

-          řád veřejného pohřebiště – dále jen řád

-          zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění – dále jen zákon.

 1. Provozovatel pohřebiště zajišťuje provoz pohřebiště v souladu s ustanovením § 18 zákona.

 

 

                                                                    Článek II.

                                                       Provozní doba pohřebiště

 

     Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno veřejnosti, se stanoví takto:

                   

                                                     zimní období   ……….    8. 00 – 18. 00 hodin

                                                    letní období     ……….    7. 00 – 19. 00 hodin

 

 

                                                                  Článek III.

                                                          Pořádek na pohřebišti

 

1.       Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění pozůstalých a veřejnosti: tzn. zejména chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky, odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.

 1. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní době pohřebiště stanovené v článku II tohoto řádu.
 2. Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu dospělé osoby.
 3. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
 4. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech, koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
 5. Vozidla (s vyjímkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem správce pohřebiště a při splnění jím stanovených podmínek. Chodci mají vždy přednost před vozidly.
 6. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce pohřebiště z oprávněných důvodů (terénní úpravy, náledí, vichřice, exhumace atd.) na vymezenou dobu omezit nebo zakázat.
 7. Věnce a kytice (bez nádob na vodu) lze umisťovat jen na plochy, které jsou k tomuto účelu vyhrazené. Správce pohřebistě je oprávněn zvadlé nebo jinak znehodnocené květinové dary příp. jiné předměty z těchto míst odstranit.
 8. Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a místa kolem hrobových míst není dovoleno.
 9. Svítilny a svíčky je možno na pohřebišti rozsvěcovat na jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru. V odůvodněných případech může správce pohřebiště používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.
 10. Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít vodu ze studny. Tato voda je určena k provozním účelům správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu v náhradních obalech z areálu pohřebiště.
 11. Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa; pokud je na pohřebišti zavedeno třídění odpadu, je nutno tato opatření respektovat.
 12. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
 13. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle zvláštního předpisu (zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
 14. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoliv práce pouze v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád.
 15. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce pohřebiště.

 

 

                                                                    Článek IV.

                                          Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

 

     Správce pohřebiště vydává souhlas na následující služby:

a)       výkopové práce související s pohřbením a exhumací

b)       pohřbívání

c)       provádění exhumací

d)       ukládání zpopelněných lidských pozůstatků

e)       pronájem hrobových míst

f)         vedení související evidence o hrobových místech a o uložení lidských ostatků

g)       správu a údržbu pohřebiště včeně komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště

h)       správu a údržbu objektů na pohřebišti (oplocení apod.)

i)         zajišťování likvidace odpadu

j)         údržbu a úpravu hrobových míst

k)       informační služby.

 

 

 

 

 

 

                                                                    Článek V.

               Povinnosti a činnost právce pohřebiště v souvislosti s nájmem hrobových míst

 

1.       Správce pohřebiště je povinen:

a)       předat nájemci hrobového místa (dále jen „nájemce“) k užívání vyznačené, číselně označené hrobové místo

b)      umožnit nájemci zřízení hrobového zařízení hrobu nebo hrobky za podmínek stanovených v článku IX

c)       umožnit nájemci užívání jeho hrobového místa a zařízení pohřebiště, zajistit přístup ke hrobovému místu a zdržet se jakýchkoli zásahů do hrobového místa nebo hrobového zařízení s vyjímkou případů, kdy je nezbytné, např. v důsledku živelní pohromy, bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz pohřebiště, nebo kdy je třeba provést pohřbení do sousedního hrobu, kamenosochařské práce nebo úpravu pohřebiště – v takovém případě je omezení přístupu ke hrobovému místu možné pouze po nezbytně nutnou dobu; dojde-li k zásahu do hrobového místa nebo hrobového zařízení vinou správce pohřebiště a vznikne-li škoda, je správce pohřebiště povinen hrobové místo uvést do původního stavu.

 1. Hrobová místa správce pohřebiště zřizuje a připravuje k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady, oddíly či skupiny hrobů a hrobek stejného charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění mimo vymezený prostor.

 

 

                                                                       Článek VI.

                                                   Povinnosti nájemce hrobového místa

 

      Nájemce hrobového místa je povinen při užívání hrobového místa postupovat takto:

1.         Hrobové zařízení zřídit v souladu s ustanoveními článku IX. Před zahájením prací si vyžádat písemný souhlas správce pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny; má-li být zřízena hrobka, předat správci pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci obsahující technickou zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a adresy realizátora záměru, po dokončení hrobky požádat správce pohřebiště o její technické převzetí a řídit se pokyny vydanými správcem pohřebiště k trvalému užívání hrobky.

2.         Provádět údržbu pronajatého hrobového místa a hrobového zařízení v následujícím rozsahu a následujícím způsobem:

a)       nejpozději do 3 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu pohřbívací plochy hrobového místa

b)      zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně zajišťovat údržbu hrobového místa a hrobového zařízení na vlastní náklady tak, aby jejich stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců a dalších osob

c)       odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce hrobového místa, je správce pohřebiště oprávněn to učinit sám

d)      neprodleně zajistit opravy hrobového zařízení pokud je narušena stabilita a ohrožuje tak zdraví, životy nebo majetek dalších osob. Pokud tak nájemce neučiní, je správce pohřebiště oprávněn zajistit bezpečnost na náklady a riziko nájemce hrobového místa.

3.         Lavičky instalovat pouze se souhlasem správce pohřebiště (ktetý stanoví povolený rozměr, tvar, barvu, umístění, upevnění apod.) a udržovat je v řádném stavu. Takové lavičky mohou používat všichni návštěvníci pohřebiště.

4.         Do veřejné zeleně na pohřebišti, včetně výsadby nové veřejné zeleně, zasahovat pouze se souhlasem správce pohřebiště, který může ve svém souhlasu stanovit podmínky výsadby a regulace veřejné zeleně.

5.         Zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu hrobového místa, odstranení hrobového zařízení včetně uren, jinak s nimi bude naloženo podle § 25 odst. 9 zákona.

6.         Oznamovat správci pohřebiště veškeré změny údajů. potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21 zákona.

7.         Strpět číselné označení hrobů provedené správcem pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho části.

8.         Uložení lidských pozůstatků a lidských ostatků nebo jakékoli další nakládání s nimi provádět jen způsobem, který je v souladu s článkem VII.

9.         Zdržovat se na pohřebišti pouze v provozní době stanovené v článku II.

 

 

                                                                    Článek VII.

            Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských ostatků a jejich exhumace

 

1.       Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat pouze správce pohřebiště nebo jiná osoba se souhlasem provozovatele. Obdobně to platí i o provádění prací spojených se zajišťováním exhumací.

 1. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebišti vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který stanoví.
 2. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí rakve.
 3. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve, které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky, tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných materiálů, kovové díly jen omezeně; výplň rakví může být pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při výrobě rakví a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
 4. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m, a to:

-          celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev, do které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo

-          kovové s nepropustným dnem.

 1. Přímou manipulaci s lidskými ostatky uloženými v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se souhlasem okresního hygienika.

 

 

                                                                      Článek VIII.

                                                                        Tlecí doba     

 

       Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů činí 15 let.

 

 

                                    

                                                                        Článek IX.

                       Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění prací na pohřebišti

 

1.       Podmínky pro zřízení hrobového zařízení a hrobky stanoví příslušný stavební úřad.

2.        Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením hrobky stanovit:

-          dobu výstavby hrobky

-          zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti návštěvníků hřbitova

-          požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště

-          podmínky používání komunikací pohřebiště

-          způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace

-          povinnost dozoru při výstavbě

-          průběžné a záverečné kontroly postupu prací.

3.        Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit:

-          druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce

-          způsoby a cyklus revizí hrobky.

4.        Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště, zejména:

-          respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací

-          neomezování průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým hrobovým místům

-          nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování práv nájemců hrobových míst

-          zajištění ochrany zeleně, kořenového systému zeleně.

5.        Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde byly práce prováděny, do původního stavu.

 

 

                                                                     Článek X.

                                                                       Účinnost

 

      Tento řád nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

 

 

 

V Blatnici dne 05.03.2003

 

 

 

 

              Jaroslav Úlovec                                                                             Miloslav Hajžman

                 místostarosta                                                                                       starosta

Vyvěšeno: 10. 3. 2003

Zodpovídá: účetní obce

Zpět