Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Směrnice o postupu při poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

                                    Směrnice o postupu při poskytování

                                    informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Tato směrnice se vydává na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a s účinností od 01.01.2000 stanovuje postup při podávání informací pracovníky OÚ Blatnice.

 

 

                                                                        Čl. I.

 

     1) Povinnými subjekty, které mají dle zákona č. 106/1999 Sb. povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy a dále ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu jejich rozhodovací činnosti.

     Pro účely této směrnice je povinným subjektem OÚ Blatnice zastoupený starostou a místostarostou obce.

 

      2) Žadatelem o informaci je každá fyzická i právnická osoba žádající o informaci dle zákona.

 

     3) Veřejně přístupným místem pro účely „Směrnice“ je úřední deska OÚ Blatnice umístěná na chodbě budovy OÚ.

 

 

                                                                        Čl. II.

 

       1) Povinný subjekt poskytuje informace na základě žádosti nebo zveřejněním.

 

      2) Informace jsou žadatelům poskytovány na základě žádostí podaných ústně, písemně nebo pomocí telekomunikačních zařízení.

 

       3) Všechny žádosti vyřizuje starosta obce, případně místostarosta obce.

 

       4) Starosta obce, jakožto zástupce povinného subjektu je povinnen zveřejňovat informace dle § 5, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.   na úřední desce OÚ Blatnice a nejpozději do 01.01.2002 i na zařízení umožňujícím dálkový přístup k informacím.

 

       5) Povinný subjekt neposkytuje informaci:

                a/   Nevztahuje-li se požadovaná informace k jeho působnosti či rozhodovací činnosti.

          b/ Je-li požadovaná informace označena za utajovanou skutečnost dle zákona č. 148/1998 Sb., k níž nemá žadatel oprávněný přístup.

              c/ Vypovídá-li požadovaná informace o osobnosti a soukromí fyzické osoby, zejména o jejím rasovém původu, národnosti, politických postojích a členství v politických stranách a hnutích, vztahu k náboženství, o její trestné činnosti, zdraví, sexuálním životě a majetkových poměrech. Takovou informaci může povinný subjekt poskytnout pouze stanoví-li tak zvláštní

 

                                                                                                                                                     2

 

 

 

 

zákon, nebo s předchozím písemným souhlasem žijící dotčené osoby. Podrobně viz § 8 zákona č. 106/1999 Sb.

         d/ Je-li požadovaná informace označena za obchodní tajemství dle § 17 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), přičemž poskytnutí informace o rozsahu a příjemci prostředku ze státního rozpočtu, rozpočtu územního celku nebo fondu zřízeného zákonem (např. SFŽP ČR) se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

             e/ Je-li požadovaná informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získána na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení.

 

         6) Povinný subjekt dále neposkytne informaci:

         a/ vztahuje-li se výlučně k vnitřním pokynům, personálním a platovým předpisům povinného subjektu

        b/ jde-li o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí (pokud zákon nestanoví jinak), a to do doby vydání rozhodnutí

          c/ jde-li o informaci, kterou předala osoba, jíž takovou povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí

       d/ zveřejňuje-li ji na základě zvláštního zákona v pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období

              e/ byla-li by tím porušena ochrana duševního vlastnictví stanovená zvlášť. zákonem

              f/ o probíhajícím přestupkovém řízení.

 

 

                                                                          

                                                                        Čl. III.

 

        1) Evidenci podléhají pouze písemné žádosti o poskytnutí informace. Evidence obsahuje: datum doručení žádosti, požadovanou informaci, datum a způsob vyřízení žádosti.

        2) Dle této evidence od r. 2001, vždy k 1.březnu je nutno vypracovat výroční zprávu za předcházející kalendářní rok, která bude zveřejněna na úřední desce OÚ.

 

 

                                                                          Čl. IV.

 

     1) Žádost o poskytnutí informace musí být srozumitelná. Nevztahuje-li se žádaná informace do působnosti OÚ, žádost se odkládá a tato skutečnost se sdělí žadateli do 3 dnů.

          2) Lhůty pro vyřizování žádosti se dle § 20 zákona prodlužují v prvém roce od účinnosti zákona na dvojnásobek, v druhém roce o polovinu. Obecná lhůta k vyřízení žádosti je 30 dnů v r. 2000, 23 dnů v r. 2001 a v letech dalších 15 dnů. Lhůta může být se zákonem určených závažných důvodů prodloužena o 20 dnů v r. 2000, o 15 dnů v r. 2001 a v letech následujících o 10 dnů. Žadatel musí být o prodloužení vždy prokazatelně informován.

      3) V případě, že žádosti nelze zčásti nebo zcela vyhovět, bude ve lhůtě stanovené zákonem vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti je

 

                                                                                                                                                      3

 

 

 

 

 

možno podat v zákonné lhůtě odvolání. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

 

 

                                                                        Čl. V.

 

      1) Zpoplatněna může být pouze žádost o informace podané písemně. Ústně podané informace se nezpoplatňují.  

          2) Sazebník úhrad za poskytnutní informace je stanoven v souladu s § 17, odst. 1 zákona a je přílohou této směrnice.

 

 

 

                                                                        Čl. VI.

 

          1) Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance OÚ.

          2) Směrnice nabývá účinnosti dnem 01.01.2000.

          3) Tato směrnice byla schválena obecním zastupitelstvem dne 21.06.2000.                

 

 

 

 

 

 

                   

 

                                                                                                            Miloslav Hajžman

                                                                                                                starosta obce

Vyvěšeno: 22. 6. 2000

Zodpovídá: účetní obce

Zpět